fbpx

disclaimer, voorwaarden en huisregels

snel naar Disclaimer     snel naar voorwaarden     snel naar huishoudenlijke regels    snel naar do's en dont's

Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

de webpagina: iedere webpagina waarin vaderenzoonweekend.com een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

vaderenzoonweekend.com : de bevoegde uitgever van de webpagina;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2.Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. vaderenzoonweekend.com spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

4 vaderenzoonweekend.com verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 

5. vaderenzoonweekend.com is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 

6. vaderenzoonweekend.com mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

7.Behoudens deze disclaimer, is vaderenzoonweekend.com verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Vaderenzoonweekend.com heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren. Als vaderenzoonweekend.com abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt U verzocht ons daarover per brief of e-mail te informeren onder vermelding van het betrokken identificatienummer zodat we deze fout kunnen corrigeren.

8.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. 

9. vaderenzoonweekend.com behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. 

10.U zal vaderenzoonweekend.com, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Voorwaarden voor deelname Vader en zoon weekend

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan het vader en zoon weekend tussen de deelnemer aan het organisatie vader en zoon weekend / camping Starnbosch.
Naast deze voorwaarden zijn tevens de Recron voorwaarden vakantie verblijf van toepassing.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat worden georganiseerd door de camping Starnbosch te Dalfsen, hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een Evenement.
D. Organisator: Camping Starnbosch te Dalfsen – organisator vader en zoon weekend
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

Artikel 2 Deelname
1. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
2. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
3. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld alleen gerestitueerd bij afmelding tot minimaal 7 dagen voor aanvang van het evenement.
4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Indien de Deelnemer geen of te laat voor de start van een evenement verschijnt, vindt geen restitutie plaats van de inschrijfgelden.
5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en /of het programma van het evenement te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
6. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator of die van camping Starnbosch ter zake van die schade
uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een Evenement met een sportief karakter.
De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich, indien deze deelneemt aan een sportief Evenement, sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal
stop zetten.
De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele (wedstrijd)resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.
Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Huishoudelijke regels Vader en Zoon weekend 2020


Voor de camping en de nabije omgeving gelden een aantal regels. Gelieve deze regels op te volgen en er notie van te nemen.

Kampeerplaats
Wilt u erop letten dat u binnen de grenzen van uw kampeerplaats blijft. Al uw kampeermiddelen, waaronder ook bijzettentjes of indien toegestaan op uw plaats, een vervoermiddel dienen binnen de grenzen van uw kampeerplaats geplaatst te worden. Geboekte kampeerplaatsen zijn voor 1 caravan of tent met eventueel 1 extra bijzettentje. Andere situaties alleen na overleg met de receptie

Elektriciteit
De meeste plaatsen met elektriciteit zijn voorzien van 10 of 4 ampère. Hiermee heeft u 2200 / 880 watt tot uw beschikking. Apparaten die warmte leveren (zoals waterkokers, straalkacheltjes en föhns) hebben vaak een hoger wattage nodig, zodat bij gebruik hiervan de stroom zal uitvallen. Informeer voor gebruik van deze apparaten of dit op uw plek mogelijk is.
Bij aardsluiting valt ook de stroom bij uw buren uit. Zorgt u ervoor dat stekkers niet in het gras liggen!
Het is niet toegestaan om elektrische auto’s op uw aansluiting op te laden.

Tapwater
langs de hoofdwegen en nabij de toiletgebouwen zijn tappunten voor drinkwater. Al het op de camping gebruikte water is drinkwater. Wanneer u een comfortplek heeft is tapwater op uw kampeerplaats aanwezig. Wij vragen u zuinig met het water om te gaan. Omwille van legionellapreventie is niet toegestaan een slang aan de kraan te bevestigen.

Parkeren
Op de aankomst- en de vertrekdag mag u met de auto naar uw kampeerplaats doorrijden om uw spullen te brengen of te halen. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de bagagewagentjes die nabij de parkeerplaats staan. Alleen wanneer u een parkeerplaats bij uw kampeermiddel heeft, mag u tijdens uw verblijf doorrijden. Rij altijd stapvoets en let in het bijzonder op de kinderen. Zij hebben altijd voorrang! Zorg ervoor dat door u geopende toegangspoorten ook weer gesloten worden. Een extra auto of die van uw bezoekers hebben nimmer toegang tot het kampeerterrein. Deze kunt u parkeren op de parkeerplaats.

Sep-card
Bij aankomst op de camping krijgt u bij de receptie twee Sep-cards. Op deze kaarten wordt een tegoed gezet voor douchen en warmwatergebruik. Bij het gebruik van de Sep-card wordt er naargelang de duur van het gebruik een bedrag afgeschreven. U kunt dit zien in de display van de kaarthouder. Tijdens de openingstijden van de receptie kunt u de sep-card tussentijds opwaarderen. Bij vertrek krijgt u het bedrag wat nog op uw sep-card staat terug. Bij verlies van de sep-card betaalt u € 7,50.

Afvalwater en chemisch toilet
Bij alle sanitairgebouwen staat een stortbak voor uw chemisch toilet en ander afvalwater. Wij vragen u dringend deze stortbakken hiervoor te gebruiken en geen afvalwater in toiletpotten of afvoerputjes te gooien. Dit voorkomt onnodige verstoppingen en een vervuild sanitair. Ook kampeerders met een comfortplaats vragen wij hun chemisch toilet in de daarvoor bestemde stortbakken te ledigen.

Wifi
U kunt gebruik maken van het wifi netwerk van de camping. Via het netwerk “starnbosch free” kunt u gratis gebruik maken voor zaken met een klein data verbruik zoals whatsapp en e-mailberichten. Voor dataverbruik met video en ander hoog dataverbruik hebben we het netwerk “starnbosch”. Hiervoor kunt u een login code kopen op de receptie. Het is op de camping niet toegestaan om te gebruik te maken van wifiversterkers en een eigen router. U belemmerd hiermee het netwerk voor de gebruikers om u heen.

De do’s en dont’s voor het vader een zoon weekend

(Geluids)overlast
Tijdens het vader en zoon weekend zijn wij niet de enige gebruikers van de camping. Zo zijn er ook mensen die hier niet zoals ons komen feesten maar genieten van de natuur. Gelieve dus de overlast voor uw medekampeerder zoveel mogelijk te beperken. Dus geen luid spelende (geluids)apparatuur op uw kampeerplaats. Ook geen luid geschreeuw. Na 22:00 uur gaat de nachtrust in gelieve dan ook rustig te zijn na deze tijd.

Afval
Deponeer geen afval op de camping. Vooral tijdens dit soort weekenden treffen wij veel zwerfafval op de camping aan. Gelieve ook de medekampeerders (kinderen) op uw kampeerplaats hier ook op te wijzen. Deponeer uw afval altijd in de afval bakken. Wanneer uw vuilniszak vol is bij uw kampeerplaats gelieve deze te deponeren in de daarvoor bestemde bakken nabij de parkeerplaats en dus niet in een willekeurige afvalbak op de camping. Ook bij sport en spel houden we het graag netjes.
Graag willen we de berg afval die we produceren zo veel mogelijk beperken om zodoende ook onze bijdrage aan het milieu te doen. Probeer dan ook zoveel mogelijk een bordje te her gebruiken. Verder zullen we meer afvalbakken plaatsen om het afval te scheiden en waar het kan ruilen we plasticborden e.d. in voor kartonnen exemplaren.

Tijdens sport en spel bij het vader en zoon weekend.
Bij de spelen in het bos; hou je rustig in het bos. Probeer de bewoners van het bos (zowel dieren als mensen) zo min mogelijk te storen. Praat dus rustig en geen kabaal. Ook voor de bewoners van huizen is het zeer storend als er de hele avond schreeuwende groepen langs hun huis lopen (misschien slapen de bewoners al). Bel ook niet aan bij de woningen.
Kijk uit voor autoverkeer. Als een auto jullie nadert ga allen aan de linkerkant van de weg lopen. Nog beter is wanneer het mogelijk is om even van de weg af te gaan. Schijn niet continu met een lamp in het gezicht van een bestuurder; daardoor kan deze verblind raken en jullie dus niet meer zien. Maak jullie zelf wel kenbaar aan het verkeer door een zaklamp aan te houden en deze op de grond te richten. Laat geen afval achter in het bos. Het duurt jaren voordat een simpel snoeppapiertje in het bos verteerd is en beesten kunnen er in stikken. Stop het in je zak en gooi het later netjes in de prullenbak, dat is beter voor het milieu.
Maak niets stuk in het bos en de omgeving. Breek geen takken af en trek ook geen planten uit de grond! Blijf op de paden lopen en vertrap ook geen (jonge)planten. Volg aanwijzingen van de spelleiding altijd op. ook rijden er mensen van de spelleiding rond om jullie veiligheid zoveel mogelijk te garanderen.
Bij zeer slecht weer zoals onweer gaan we allemaal zo snel mogelijk het bos uit. Ga ook niet onder een boom staan bij onweer.
Deelname aan de activiteiten en opdrachten bij het spel is altijd geheel voor eigen risico. Vooraf wordt er ruim aandacht gegeven aan de veiligheid van de spelen.
Voorzieningen en faciliteiten

Receptie
Tijdens uw verblijf op camping Starnbosch kunt u met uw vragen en opmerkingen terecht in de receptie. Daar vindt u ook uitgebreide toeristische informatie, zoals fiets- en wandelroutes. Ook voor post, krant en campinggas kunt u daar terecht. De openingstijden staan ter plaatse vermeld.

Campingwinkel
In de campingwinkel kunt u terecht voor levensmiddelen, gekoelde (fris)dranken, koffie, thee, lekkernijen en andere campingartikelen Elke ochtend wordt er vers brood gebakken. U heeft keuze uit een ruim assortiment. Bestelformulier verkrijgbaar in de winkel. De openingstijden zijn dagelijks van 09:00 tot 21:00 uur.

Koelelementenservice
In de wasserette staat een diepvries waar u uw koelelementen kan invriezen.

Wasserette
munten voor de was- en droogmachine zijn verkrijgbaar in de receptie en in de campingwinkel. Een wasmunt kost € 5,- inclusief waspoeder. Een droogmunt kost € 0,50: hiervoor kan uw was 6 minuten drogen.

Zwembad
Het zwembad is geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Uit hygiënisch oogpunt mag u rondom het zwembad geen schoenen dragen. Bij drukte mag u om veiligheidsredenen geen luchtbedden en opblaasbeesten in het water meenemen: dit ter beoordeling van de beheerder. Het is verboden het zwembad in te springen of te duiken.

Restaurant Het Boskamp
Bij restaurant Het Boskamp kunt u terecht voor een uitgebreid diner of voor een hapje en een drankje, binnen aan de bar of aan een tafeltje bij mooi weer ook op het gezellige terras.

sanitair
om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken besteden wij extra aandacht aan de verzorging van het sanitair. Mocht u het vervuild aantreffen, verzoeken wij u dit te melden bij de receptie.

nachtrust
Elke dag wordt om 22:00 uur de slagboom van de camping gesloten; daarna is het niet meer mogelijk om het terrein op en af te rijden, behalve voor calamiteiten. Houd rekening met andere camping gasten.

bezoekers
tijdens uw verblijf op camping Starnbosch is uw bezoek welkom tussen 9.00 en 23.00 uur. Bezoekers hebben gratis toegang tot de camping. Melden bij de receptie is verplicht. U als campinggast bent verantwoordelijk voor uw bezoekers. Bezoekers hebben geen toegang tot het kampeerterrein met hun vervoermiddel. Deze dient geparkeerd te worden op de parkeerplaats.

Fietsverhuur
Bij de receptie kunt u fietsen huren voor één of meerdere dagen, voor de allerjongsten zijn kinderzitjes te huur. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om fietsen en vooral kinderzitjes tijdig te reserveren. De kosten bedragen €7,50,- per fiets per dag van 9.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Voor een hele week zijn de kosten €45,- u kunt de eerste dag de fiets om 9.00 ophalen en u brengt hem uiterlijk de zevende dag om 21.00 uur weer terug. De huur van een kinderzitje bedraagt € 2,50,- per dag.

Barbecue en open vuur
op de camping is barbecueën toegestaan. Echter alleen met een hoog model barbecue, zodat het gras niet verbrandt. Open vuur in welke vorm dan ook is omwille van de veiligheid verboden. Let op eventuele verboden in een droogte periode!

Chemisch afval
In de winkel staat een milieubox voor klein chemisch afval en lege batterijen. Wilt u bij twijfel over het soort afval hierover met de beheerder overleggen? Groot chemisch afval mogen en kunnen wij niet aannemen.

  • Belangrijke telefoonnummers
  • Beheerder :(0529) 431571
  • Medisch centrum Dalfsen :(0529) 432022 
  • Huisartsenpost (avond en weekenden (0900) 3336333
  • Apotheek:(0529) 433481
  • Politie : (0900) 8844
  • Alarmnummer: 112 (wanneer elke seconde telt)

 

  Sterrebosweg 4  7722 KG Dalfsen   Telefoon (0529) 431571           e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. internet www.starnbosch.nl

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?